Vážení přátelé a obchodní partneři,

poslední dva roky nebyly pro DAP Services jednoduché a totéž jistě platí pro řadu z vás. Rád bych všem tímto osobně poděkoval za spolupráci a projevenou důvěru v minulých letech a dovolte mi prosím v krátkosti popsat situaci ve které se společnost nachází.

Kvůli některým obchodním rozhodnutím a zejména dopadům koronaviru se společnost DAP Services dostala do vážných obtíží. Vzhledem k povaze našich služeb došlo k posunům a velmi často i k úplnému zrušení výnosů a obchodních vztahů. Na situaci jsme ihned zareagovali mnoha opatřeními, která mnozí z vás jistě zaznamenali. Přestože jsme rychle přistoupili k drastickému snížení nákladů, nepodařilo se nám dosud dosáhnout vyrovnaného hospodaření ani najít způsob, jak společnost stabilizovat a zajistit její další pokračování. Tato situace nás velice mrzí, avšak vzhledem k výše uvedenému existuje již jen jediné možné řešení situace.

Tímto vám oznamuji své rozhodnutí z pozice předsedy představenstva na společnost DAP Services a.s. podat insolvenční návrh a její činnost ukončit.

S pozdravem

Mgr. Jiří Šimonek

Předseda představenstva DAP Services a.s.
-------------------------------------------------------------------------------

Dear friends and business partners,

The last two years have not been easy for DAP Services amidst the current crisis, which has certainly affected many of you as well. I would like to thank everyone for their support and trust in the past years, and please allow me to briefly describe the current situation at the company.

Due to certain past business decisions and the impact of the COVID-19 downturn, DAP Services has run into serious difficulties. Due to the nature of our services, there have been delays and often complete cancellation of revenues and business relationships. You might have noticed that we immediately implemented strict measures as a reaction. However, despite rapidly reducing our costs, we have not managed to find a way to stabilize the company and ensure its continuation. I would like to apologize to all of you, but given the above, I see only one solution to the situation.

I hereby inform you of my decision from the position of Chairman of the Board of Directors to file an insolvency petition against DAP Services a.s. and terminate its activities.

Yours sincerely

Jiri Simonek

Chairman of the Board of Directors of DAP Services a.s.